2. HZ. ALİ, ÇOCUKLARI VE BEDÎÜZZAMAN'IN HEM ŞERİF VE HEM DE SEYYİD OLUŞUNA DAİR ŞECERELER

Ali bin Ebu Talib (d. 599 - ö. 661), İslâm Devleti’ni 656-661 yılları arasında yöneten dördüncü İslâm Halîfesidir. Peygamberimizin amcasının oğlu, onun elinde büyüyen ilk çocuk, damadı ve Ehl-i Beyttendir. Ehl-i sünnete göre Cennetle müjdelenen On Sahabe’den (Aşere-i Mübeşşere) biri, Dört Büyük Halîfe’den (Hulefâ-i Raşidin) dördüncü ve sonuncusu; Şiilere göre ise Ondört Masum’dan biri, Oniki İmâm’ın ilki ve Resûlüllah’ın hak halefidir. Hz. Ali’nin babası yerel bir kabilenin reisi olan Ebu Talib, annesi Fatıma bint Esed’dir, bununla birlikte Hz. Ali, Peygamberimizin evinde ve onun gözetiminde büyümüştür.

Mekke’de, Fil Yılı’nın (Âm’ul- Fil) 30. ayının 13. ya da Recep ayının 13. günü, bir başka görüşe göre de Zilhicce ayının yedinci günü, Kabe’nin içinde dünyaya geldi (M.S. 599). Ali’nin annesi, Peygamberimizin dedesi olan Abdülmuttalib’in (Şeybe bin Haşim) kardeşi olan Esed bin Haşim’in kızıdır. Hz. Ali’nin babası, Kureyş’in mutlak liderliğini babası Abdülmuttalib’den (Şeybe bin Haşim) devralan Ebu Talib idi.

Hz. Ali eşlerinden ve cariyelerinden olma 14 erkek çocuk, 18 kız çocuk sahibiydi. Ancak bu mevcut görüşlerden sadece birisidir. Fakat nesli, Hasan, Hüseyin, Muhammed (İbn-i Hânefiyye), Abbas ve Ömer adındaki oğullarından devam etmiştir. Oğullarından çoğu Hicretin 60. yılında Kerbela Savaşı’nda hayatını kaybetmiştir.

Hz. Ali’nin ilk hanımı Peygamberimizin kızı Fatıma’dır. Hz. Ali, Hz. Fatıma vefat edene kadar başkasıyla evlenmemiştir. Hz. Fatıma’dan 5 çocuğu olmuştur; isimleri şunlardır: Hasan, Hüseyin, Zeynep el-Kübra, Ümmü Gülsüm (Hz. Ömer ile evlenmiştir) ve Muhsin. Muhsin, henüz Hz. Fatıma’nın karnındayken, vefat etmiştir.

Daha sonra Hz. Ali muhtelif kabilelerden hanımlarla evlenmiştir: 1) Âmir b. Kilâb Kabilesinden Ümmü’l-Benin bint-i Hizam ile evlenmiştir. Bu hanımından Abbas, Cafer, Abdullah ve Osman adlarında dört çocuğu olmuştur. 2) Temim Kabilesinden Leyla bint-i Mes’ud ile evlenmiştir. Bu hanımından iki çocuğu olmuştur: Abdullah ve Ebû Bekir. 3) Has’amî Kabilesinden Esma bint-i Umeys. Bu hanımından, Yahya ve Muhammedul-Asğar (Küçük Muhammed) dünyaya gelmiştir. 4) İslâm peygamberinin damadı Ebû’l-As b. Rebi’nin kızı Ümâme de, Hz. Ali’nin hanımlarından birisidir. Muhammed’ul-Evsat da (Ortanca Muhammed) bu hanımdan olmuştur. 5) Havle bint-i Cafer el-Hânefiyye isimli eşinden “İbn-i Hânefiyye” diye bilinen Muhammed isimli oğlu dünyaya gelmiştir. 6) Urve b. Mes’ud es-Sekafi’nin kızı Ümmü Sa’îd. Hz. Ali’nin bu hanımından Ümmül-Hüseyin ve Büyük Remle adlı kızları olmuştur.24

Biraz sonra zikredeceğimiz ve Tarhan Şeceresinin son halkasını teşkil eden belgede, Hasan el-Askerî’den başlayarak Hz. Adem Aleyhisselam’a kadar giden isimler dercedilmiştir. Her şey açık ve seçik belli olduğundan aynen tercümeye ihtiyaç yoktur.


24 Mü’min bin Hasan Eş-Şeblenci, Nur’ül-Ebsâr fî Menâkıb-ı Âl-i Beyt’in-Nebiyy’il-Muhtâr, Kahire, 1948, sh. 85 vd.